Dane i mapy

Umowy indemnizacyjne

Informacje o postępowaniach ws. mienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Komisja Majątkowa (mienie należące do osób prawnych kościoła katolickiego), w latach 1989 – 2011:

-2476 spraw zakończyło się orzeczeniami lub ugodami przywracającymi lub przekazującymi własność kościelnym osobom prawnym bądź przyznającymi odszkodowania i rekompensaty,

-666 postępowań zakończono odrzuceniem lub oddaleniem wniosku bądź umorzeniem postępowania przed Komisją Majątkową,

-łącznie Komisja Majątkowo przekazała osobom prawnym nieruchomości o obszarze 65 537,9704 hektarów oraz rekompensatę i odszkodowania w wysokości 143 534 231,41 PLN.

Międzykościelna komisja regulacyjna (mienie następujących kościołów: Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP) (wg stanu na dzień 30 marca 2015 roku):

-wpłynęło ogółem 170 spraw,

-zakończono 91 spraw na terenie całego kraju,

-32 spraw zakończyło się zwrotem nieruchomości, przyznaniem nieruchomości zamiennej lub przyznaniem odszkodowania.

Komisja regulacyjna do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (wg stanu na dzień 31 marca 2015 roku):

-wpłynęło ogółem 566 spraw,

-345 spraw zakończyło się orzeczeniami lub ugodami o zwrocie nieruchomości lub przyznaniu odszkodowania,

-72 sprawy zakończono orzeczeniem o umorzeniu postępowania lub oddalenie wniosku,

-na mocy orzeczeń i ugód przekazano: nieruchomości niezbudowane o łącznej powierzchni 5171,9109 hektarów, nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 39,3503 hektarów, lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni 1749,63 m2, 13 cmentarzy o łącznej powierzchni 5,413 hektara oraz przyznano odszkodowania o łącznej kwocie 18 030 988,00 PLN.

Komisja Regulacyjna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (wg stanu na dzień 31 marca 2015 roku):

- wpłynęło ogółem 1200 spraw,

-438 spraw zakończyło się przywróceniem ugodami lub orzeczeniami o przywróceniu własności nieruchomości bądź przyznaniu nieruchomości zamiennej,

-522 sprawy zakończono umorzeniem na wspólny wniosek uczestników postępowania lub oddaleniem wniosku,

-zwrócono bądź przekazano nieruchomości niezabudowane o powierzchni 402,76 hektarów oraz 47,2 hektara nieruchomości zabudowanych; wypłacono rekompensaty pieniężne w wysokości ok. 2 176 618,00 PLN.

Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku):

-wszczęto ogółem 5504 postępowania,

-odbyło się 6949 rozpraw

-2568 postępowań zostało całkowicie lub częściowo zakończone,

-1132 zakończono ugodą lub orzeczeniem uwzględniającym wniosek,

-1386 postępowania zostały umorzone lub zakończone orzeczeniem o oddaleniu wniosku,

-ugody zawarte przed Komisją Regulacyjną przewidują dla Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i gmin wyznaniowych żydowskich rekompensatę pieniężną w wysokości ogółem 27 999 035 PLN,

-wnioskodawcom przyznano ponadto odszkodowania o wysokości ogółem 56 540 774,18 PLN

Informacje dot. zwrotu nieruchomości na rzecz osób prywatnych oraz wypłaty odszkodowań za przejęte przez państwo mienie prywatne 

Nieruchomości warszawskie

-łączna liczba przejętych nieruchomości zabudowanych ok. 17 000,

- 3486 nieruchomości zwróconych w naturze (dane na 14 października 2012),

-ok. 300 odszkodowań wypłaconych odpowiadających pełnej wartości (tylko w latach 1999 -2012 wypłacono odszkodowania opiewające na łączną kwotę ponad 530 milionów złotych),

-ok. 5000 spraw w toku.

Nieruchomości w innych dużych miastach Polski

Według szacunkowych danych stowarzyszeń zrzeszających właścicieli nieruchomości, dane dotyczą fizycznie zwróconych nieruchomości przejętych przez władze polskie bez podstaw prawnych lub z ich rażącym naruszeniem. W praktyce dotyczyło to większości nieruchomości mieszkalnych, gdyż poza Warszawą w miastach nie obowiązywały dekrety nacjonalizacyjne:

-Gdynia: 90%,

-Katowice: 80%,

-Kraków: 80%,

-Lublin: 90%,

-Łódź: 90%,

-Poznań: 80%.

Nieruchomości ziemskie przejęte na podstawie dekretu o reformie rolnej

Brak dokładnych danych, coraz częstsze przypadki zwrotu zamków, pałaców i dworów wiejskich wraz z gruntami o charakterze nierolniczym.

Przedsiębiorstwa przemysłowe

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki od roku 1989 wpłynęło około 4000 wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej. Dotychczas rozpatrzono około 3000 spraw, z których większość zakończyła się korzystnie dla dawnych właścicieli. Na początku lat 90-tych większość spraw kończyła się zwrotem w naturze. Tylko w latach 2001-2012 Skarb Państwa wypłacił na wniosek Ministerstwa Gospodarki 402 wnioskodawcom odszkodowania z tytułu bezprawnego przejęcia zakładów przemysłowych. Łączna kwota tych odszkodowań wyniosła 191,7 miliona PLN. Wstępne szacunki Ministerstwa Gospodarki pozwalają mówić o około 2000 spraw, w których zastosowano rozwiązania oparte na zwrocie w naturze.

Mienie zabużańskie (wg stanu na dzień 3 czerwca 2015 roku)

-zgłoszono 111 600 tys. wniosków,

-rozpatrzono 60 553  wniosków, 

-dokonano łącznych wypłat na sumę ponad 3,5 mld PLN.

 

MAPY

Europa Środkowa w latach 1938-1939

Europa Środkowa w latach 1949 - 1990

Polska w granicach z roku 1939 i obecnych